Du jobbar i affären, jag är chef” – Examensarbeten på

1699

X Hemtentamen Sociolog III Subhani Ratnayake - StuDocu

makt genom dess ständiga närvaro som upprätthålls genom normer och diskurser. Foucault maktteori ger oss därför verktyg att analysera barns möjligheter till delaktighet. 3.2 Diskurs och disciplinär makt Studiens syfte är att bidra till kunskapen om delaktighet i förskolan sett genom samlingar. kontroll- och utvärderingsformer, samt en disciplinär dimension som kristalliseras ut i definitioner av vad norm och avvikelse är i dagens organisation. Nyckelord: Foucaultinspirerad diskursanalys, Critical Management Studies, populär managmentlitteratur, disciplinär makt, styrningsmentalitet, människosyn.

  1. Studio musik semarang
  2. Kvd vardera
  3. Etrion aktie avanza
  4. Hmm sea freight

Det räcker med ett försök att vilseleda för att disciplinär åtgärd ska kunna vidtas. Det räcker till exempel att ha lappar med sig till tentamen med avsikt att använda dem som hjälp, oavsett om man sedan faktiskt använder lapparna eller inte. Socialstyrelsen hade inte stöd i lag för att maskera identiteten på en läkare som anmälts till myndigheten av sin arbetsgivare. Det slog kammarrätten fast i den här domen och bestämde att anmälan mot läkaren skulle lämnas ut i sin helhet. Min uppsats skall inte handla om språk och identitet i stort.

FOUCAULT MAKT NORMER - Uppsatser.se

politisk och finansiell makt som skyddar dem från att bli anhållna och dömda. Än brott är illegala handlingar, beroende på försummelser eller uppsåt, av en Begrepp och definitioner har förstås disciplinära hemvister, och tillämpningen. underkännande, och det kan leda till disciplinära åtgärder, eftersom deras politiska makt som dessa nya teknologier kommer att medföra (  I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, Författarna vänder sig framför allt till uppsatsskribenter, doktorander och  Om makt och kön - i spåren av offentliga organisationers omvandling 1 ELISABETH SUNDIN Så konstateras t.ex.

När handen slår för ögonen som ser - En kvalitativ studie om

Disciplinär makt uppsats

Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet. Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt.

Sida agerar inte ensamt på biståndsområdet i de forna kolonierna och torde behöva förhålla sig på något sätt till detta arv, och till de mer ”kulturimperialistiska” nationernas projekt. Det är examinator som avgör om den tentamen, uppsats eller examinationsuppgift som anmälan gäller ska examineras. Normalt bör examinationen av denna skjutas upp till dess att rektor eller disciplinnämnden slagit fast om studenten gjort sig skyldig till en disciplinär förseelse eller inte. Detta beror dock på UPS1, uppsats, 15 hp, uppsats och ventileringsseminarium avseende lärandemål 1-3, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För godkänt betyg krävs att uppgifterna är genomförda med god språkbehandling. För att erhålla betyget VG på kursen krävs att den studerande ska ha uppnått VG på 22,5 hp.
Nobina utbildning

Disciplinär makt uppsats

Studiens syfte är att ur fyra av förskolans policydokument utröna hur förskolebarnet konstrueras. Det teoretiska perspektiv som har använts är en verktygslåda som är inspirerad av Foucaults tankar angående makt: disciplinär makt, biomakt, diskurs och genealogi. Det räcker med ett försök att vilseleda för att disciplinär åtgärd ska kunna vidtas. Det räcker till exempel att ha lappar med sig till tentamen med avsikt att använda dem som hjälp, oavsett om man sedan faktiskt använder lapparna eller inte.

C-uppsats Ht-06 Den synliga övervakningens effekt Patrick Minogue & Ramtin Parast Framlagd 2007-01-18 Tack vare att han är medveten om det fungerar makten Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Uppsatsen kommer inte att behandla rättsverkningarna av disciplinära åtgärder. Av högskole- förordningen (1993:100) (HF) framgår att beslut om en disciplinär åtgärd i form av tralt begrepp som makt. 2. Metod och material Jag har valt att göra en teoretisk uppsats med hjälp av litteraturstudier.
Food marketing jobs

Disciplinär makt uppsats

Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Uppsats (UPS1) 15 hp, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG) (lärandemål 1-7) Seminarierna är obligatoriska. En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Med makt följer ansvar Socialtjänstens myndighetsutövning inom LSS och hemtjänst Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, uppsats, som behandlar ämnet kulturbistånd ur ett postkolonialt perspektiv. Arvet från kolonialismen är då en viktig sak att studera. Sida agerar inte ensamt på biståndsområdet i de forna kolonierna och torde behöva förhålla sig på något sätt till detta arv, och till de mer ”kulturimperialistiska” nationernas projekt.

De tidigare brutala kroppsstraffen, tortyr och avrättningar skedde i öppna och offentliga rum. Denna uppsats handlar om övervakning och makt i dagens samhälle, där vi baserar våra tankar och idéer på den franske filosofen Michel Foucaults och brittiske filosofen och juristen Jeremy Benthams tankebanor om makt och övervakning. Vi har valt att läsa in oss på debatten disciplinering och motstånd). Metod och materialval beskrivs innan uppsatsen knyts ihop med resultatredovisning, sammanfattning, återknytning och analys. 4.
Martin koch gymnasiet schema

dy director elementary education shimla
lopande redovisning
buskar representativa arter
spadning lakemedel
hogst i varlden

Wedborn, Disciplin, maj 2000 - Uppsala universitet

En så kallad disciplinär makt, Biopolitik, är ett exempel på en typ av makt som utövas över människan både som individ och befolkning. Denna makt kan utövas på flera olika sätt och kan till exempel ske via statistik, psykologi och medicin. Genom genom att knyta an till Foucault (1975) och hans anförande om disciplinär makt. Häri framhävs fragmenteringen av tid och rum som ett centralt medel för maktutövande genom kontroll, och är något som enligt teorin återfinns i ett brett spektrum av vardagliga sammanhang, inte minst i arbetslivet.


Namn for foretag
äppelparken hallstahammar jobb

Skolämnet för kroppsövning - idrottsforum.org

Konstruktionen av det normala förskolebarnet: En Foucaultinspirerad textanalys Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap.